Ministeri de Treball i Economia Social. Avís legal y privacitat. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

 • Inici
 • Avís legal y privacitat

Avís legal y privacitat

L'article 3 de l'Ordre TIN/665/2010, de 15 de març, per la qual es crea la Seu Electrònica en el Ministeri de Treball i Economia Social estableix:

 • En el seu apartat d), La titularitat de la Seu Electrònica correspondrà a la Sub-secretaria del Departament.
 • En el seu apartat e), La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Subdirecció General de Procés de Dades.
 • En el seu apartat f), Seran responsables de la gestió, dels continguts i dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la Seu els titulars dels centres directius del Departament i, si escau, dels organismes que s'incorporin a la Seu. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cadascun dels titulars tingui atribuïdes per la legislació vigent.
 • En el seu apartat g), La gestió dels continguts comuns de la seu i la coordinació amb els centres directius del Departament i els organismes incorporats a la Seu correspondrà al Gabinet de Comunicació de la Ministra, que l'exercirà a través de la Direcció General de serveis.

L'Article 7 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, disposa:

 • L'establiment d'una seu electrònica comportarà la responsabilitat del titular pel que fa a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través d'ella. El titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra la responsabilitat de la qual correspongui a un òrgan o administració pública no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquesta última.
 • La Seu establirà els mitjans necessaris perquè el ciutadà conegui si la informació o servei a què accedeix correspon a la pròpia Seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer.

En aquest sentit la Seu Electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social avisarà mitjançant un enllaç quan s'abandona la Seu.

Propietat intel·lectual i industrial:

 • Tant el disseny de la Seu i el seu codi font, com els logos, marques i altres signes distintius, pertanyen al Ministeri de Treball i Economia Social i als seus organismes dependents, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • S'autoritza la reproducció total o parcial dels continguts, sempre i quan es citi expressament el seu origen públic. El Ministeri de Treball i Economia Social declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest lloc pogués estar violant els vostres drets, preguem us poseu en contacte amb el Ministeri de Treball i Economia Social.
 • Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada a la Seu, els seus continguts podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la seva vigència o exactitud acudint a les fonts oficials.
 • El Ministeri de Treball i Economia Social no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en el seu portal, llevat de les del propi departament, de manera que en cap cas podrà derivar-se'n cap efecte jurídic vinculant en els termes del que preveu el ja esmentat article 4 del Reial Decret 208/1996.