Ministeri de Treball i Economia Social. Privacitat de dades. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Privacitat de dades

Privacitat de dades

D'acord amb l'Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades Personals) s'informa que les dades de caràcter personal, facilitades mitjançant els formularis oferts als portals del Ministeri de Treball i Economia Social i les seves seus electròniques associades, seran tractades d'acord amb la normativa vigent a cada Activitat de Tractament les característiques de la qual estan recollides d'acord amb l'article 30 del propi Reglament en el Registre d'Activitats de Tractament del Ministeri de Treball i Economia Social.

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal, o qualsevol de les altres causes taxades en l'article 6 del Reglament General de Protecció de Dades Personals. El Ministeri de Treball i Economia Social es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins establerts per a cada tractament.

Les dades es recolliran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per a la tramitació de les prestacions o serveis que es sol·licitin, i es conservaran durant el temps imprescindible per atendre els serveis, d'acord amb la legislació vigent, respecte a la prescripció de responsabilitats. Correspon a l'interessat l'actualització de les seves pròpies dades; el Ministeri de Treball i Economia Social no serà responsable de la seva inexactitud si no es comuniquen els canvis que s'hagin pogut produir.

Podreu exercir, en els termes que estableix el propi Reglament, els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, i els de limitació i oposició als tractaments, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, inclosa l'elaboració de perfils davant l'òrgan responsable del tractament.

En el cas de desconèixer l'òrgan responsable del tractament podran dirigir-se al Ministeri de Treball i Economia Social, al Passeig de la Castellana, 63, 28071 Madrid o mitjançant el correu electrònic dpd@mites.gob.es