Ministeri de Treball i Economia Social. Informació de la Seu. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

 • Inici
 • Informació de la Seu

Informació de la Seu

Característiques de la Seu Electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social:

 1. Es realitzaran a través de la Seu del Ministeri de Treball i Economia Social totes les actuacions, procediments i serveis que requereixin l'autenticació dels ciutadans o de l'Administració Pública en les seves relacions amb aquests per mitjans electrònics, així com aquells altres respecte als quals es decideixi la seva inclusió a la seu per raons d'eficàcia i qualitat en la prestació de serveis als ciutadans.
 2. L'adreça electrònica de referència de la seu serà https://sede.mites.gob.es
 3. La titularitat de la seu electrònica correspondrà a la Subsecretaria del Departament.
 4. La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions.
 5. Seran responsables de la gestió, dels continguts i dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la seu els titulars dels centres directius del Departament i, si és el cas, dels organismes que s'incorporin a la seu. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cadascun dels titulars tingui atribuïdes per la legislació vigent.
 6. La gestió dels continguts comuns de la seu i la coordinació amb els centres directius del Departament i els organismes incorporats a la seu correspondrà al Gabinet de Comunicació de la Ministra, que l'exercirà a través de la Direcció General de Serveis.
 7. Seran canals d'accés als serveis disponibles a la seu:
  1. Per a l'accés electrònic, Internet, amb les característiques aquí definides.
  2. Per a l'atenció presencial, les oficines del Ministeri, tant de caràcter central com territorial, d'acord amb les competències definides en les normes reguladores de l'organització ministerial, sense perjudici de l'accés a través dels registres regulats a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
  3. Per a l'atenció telefònica, els serveis d'informació departamental, al telèfon 902.88.77.65

Sistemes de signatura i certificats electrònics admesos: