Ministeri de Treball i Economia Social. Licitación. Procedimientos de Contratación. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Adjudicacions i concursos

Adjudicacions i concursos

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 334 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, totes les convocatòries de licitacions, els seus resultats i tota la informació que es consideri rellevant relativa als contractes que aquest Departament celebri s'hauran de consultar a la pàgina web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.