Ministerio de Traballo e Economía Social. Licitación. Procedimientos de Contratación. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Adxudicacións e concursos

Adxudicacións e concursos

Co fin de dar cumprimento ao disposto no artigo 334 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, todas as convocatorias de licitacións, os seus resultados e canta información considérese relevante relativa aos contratos que este Departamento celebre, deberán consultarse na páxina web da Plataforma de Contratación do Sector Público.