Ministerio de Traballo e Economía Social. Información da Sede. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

 • Inicio
 • Información da Sede

Información da Sede

Características da Sede Electrónica do Ministerio de Traballo e Economía Social:

 1. xRealizaranse a través da Sede do Ministerio de Traballo e Economía Social todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación dos cidadáns ou da Administración Pública nas súas relacións con estes por medios electrónicos, así como aqueloutros respecto dos que se decida a súa inclusión na sede por razóns de eficacia e calidade na prestación de servizos aos cidadáns.
 2. A dirección electrónica de referencia da sede será https://sede.mites.gob.es
 3. A titularidade da sede electrónica corresponderá á Subsecretaría do Departamento.
 4. A xestión tecnolóxica da sede será competencia da Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións.
 5. Serán responsables da xestión, dos contidos e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na sede os titulares dos centros directivos do Departamento, e no seu caso dos Organismos que se incorporen á sede. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.
 6. A xestión dos contidos comúns da sede e a coordinación cos centros directivos do Departamento e os Organismos incorporados á sede corresponderá ao Gabinete de Comunicación de a Ministra ,que a exercerá a través da Dirección Xeral de Servizos.
 7. Serán canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede:
  1. Para o acceso electrónico, Internet, coas características aquí definidas.
  2. Para a atención presencial, as oficinas do Ministerio, tanto de carácter central como territorial, conforme ás competencias definidas nas normas reguladoras da organización ministerial, sen prexuízo do acceso a través dos rexistros regulados no artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
  3. Para a atención telefónica, os servizos de información departamental, no teléfono 902.88.77.65

Sistemas de firma e certificados electrónicos admitidos: