Ministerio de Traballo e Economía Social. Aviso legal e privacidade. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

 • Inicio
 • Aviso legal e privacidade

Aviso legal e privacidade

O artigo 3 da Orde TIN/665/2010, de 15 de marzo, pola que se crea a Sede Electrónica no Ministerio de Traballo e Economía Social establece:

 • No seu apartado d), A titularidade da sede electrónica corresponderá á Subsecretaría do Departamento.
 • No seu apartado e), A xestión tecnolóxica da sede será competencia da Subdirección Xeral de Proceso de Datos.
 • No seu apartado f), Serán responsables da xestión, dos contidos e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na sede os titulares dos centros directivos do Departamento, e no seu caso dos Organismos que se incorporen á sede. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.
 • No seu apartado g), A xestión dos contidos comúns da sede e a coordinación cos centros directivos do Departamento e os Organismos incorporados á sede corresponderá ao Gabinete de Comunicación da Ministra, que a exercerá a través da Dirección Xeral de Servizos.

O Artigo 7 do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, dispón:

 • O establecemento dunha sede electrónica levará a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da mesma. O titular da sede electrónica que conteña unha ligazón ou vínculo a outra cuxa responsabilidade corresponda a distinto órgano ou Administración Pública non será responsable da integridade, veracidade nin actualización desta última.
 • A sede establecerá os medios necesarios para que o cidadán coñeza se a información ou servizo ao que accede corresponde á propia sede ou a un punto de acceso que non ten o carácter de sede ou a un terceiro.

Neste sentido a Sede Electrónica do Ministerio de Traballo e Economía Social avisará mediante unha ligazón cando se abandona a Sede.

Propiedade intelectual e industrial:

 • Tanto o deseño da sede e o seu código fonte, como os logos, marcas e demais signos distintivos, pertencen ao Ministerio de Traballo e Economía Social e aos seus organismos dependentes, estando protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.
 • Autorízase a reprodución total ou parcial dos contidos, sempre que se cite expresamente a súa orixe pública. O Ministerio de Traballo e Economía Social declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto co Ministerio de Traballo e Economía Social.
 • Con obxecto de manter actualizada a información publicada na Sede, os seus contidos poderán ser modificados, corrixidos, eliminados ou engadidos en calquera momento, polo que será conveniente comprobar a vixencia ou exactitude dos mesmos acudindo ás fontes oficiais.
 • O Ministerio de Traballo e Economía Social non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen no seu portal, salvo as do propio departamento, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante das mesmas nos termos do previsto no xa mencionado artigo 4 do Real Decreto 208/1996.